Op maandag 22 april 2013 zal de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze vereniging gehouden worden. Aanvang is 20.00 uur. De locatie is sporthal Mammoet, Calslaan 101 in Gouda.

De agenda voor deze avond is als volgt:
1​. Opening
2​. Mededelingen
3​. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 11 april 2012
4​. Jaarverslag 2012 & Technische jaarverslagen
5​. Verslag kascommissie, financieel verslag 2012
6​. Vaststellen contributie 2013-2014
7​. Verkiezing bestuur, benoeming commissies
8​. Rondvraag
9​. Sluiting

De stukken voor de vergadering zullen tijdens de ledenvergadering uitgedeeld worden. Enkele zijn ook al hier op de website te bekijken:
Uitnodiging
Secretarieel jaarverslag
Notulen ALV 2012
Het financieel verslag is op te vragen bij de secretaris (klik hier om een e-mail te sturen).

U bent allen van harte welkom om deze vergadering bij te wonen!

|